Developing an efficient and sustainable biomass supply chain in 5 European Nature Parks

Kozjansko Regional Park, Slovenia

Lokacija: vzhodna Slovenija, zahodno od Sotle (mejna reka s Hrvaško)
Površina: 206 km2
Leto ustanovitve parka: 1981
Naravni pomen: 89 naravnih vrednot, skoraj ves park je ekološko pomembno območje, območje Natura 2000 (SPA) za 12 vrst ptic, območje Natura 2000 (SCI) za 15 živalskih vrst in sedem habitatnih tipov.
Mednarodni pomen: UNESCO – MAB biosferni rezervat Kozjansko & Obsotelje

Na stiku med Alpami in Panonsko nižino so ljudje in narava ustvarili edinstven mozaik cvetočih travnikov, tradicionalnih visokodebelnih sadovnjakov, vinogradov, domačij in poti, ki vodijo do njih. V tej mikroregiji se kulturna krajina, posejana z gradovi, samostani in cerkvami, prepleta s strmimi gozdnatimi pobočji, skritimi potoki in slikovitimi soteskami.
Edinstvena harmonija kozjanske krajine navdaja  obiskovalce z neponovljivimi vtisi. Park se prilagaja željam in interesom javnosti z organiziranjem naravoslovnih dni ali študentskih (osnovnošolskih, srednješolskih in univerzitetnih) raziskovalnih taborov, vodenih ogledov srednjeveških trgov in gradov, starih mlinov, romarskih cerkva in turističnih kmetij za predhodno najavljene skupine.

Narava:

  • 55 % območja pokrivajo gozdovi, 40 % pa kmetijske površine
  • Mokrišča vzdolž Sotle
  • Slikovita soteska reke Bistrice, soteska Zelenjak in zatrepna dolina Gruške
  • Rastišče 950 vrst praprotnic in semenk
  • Kraška krajina z vrtačami, suhimi dolinami, izviri, požiralniki, kraškimi jamami, brezni in osamelci
  • Suhi travniki v Vetrniku in Oslici z izjemno rastlinsko in živalsko pestrostjo
  • Nujčev hrast v Gregovcih, najdebelejši dob (Quercus robur) v Sloveniji z obsegom skoraj osmih metrov
  • Habitat 120 ptičjih vrst
  • Travniki in visokodebelni sadovnjaki so dom vijeglavke (Jynx torquilla), pivke (Picus canus), srednjega detla (Dendrocopos medius)...

Raba tal

Glavna raba tal v Kozjanskem regionalnem parku zadeva gozd, ki pokriva skoraj polovico celotnega območja (9.553 ha). Več kot četrtino območja pokrivajo travišča, 10% polja za pridelovanje različnih pridelkov, 7% druga kmetijska zemljišča, 4% naselja in 5% druge kategorije rabe tal (sl. 5). Gozdovi ležijo zlasti v gričevnatem svetu, polja za pridelovanje pridelkov pa na ravnicah v dolini Sotle, kjer so razmere za poljedelstvo najboljše.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gozdno lastništvo

Struktura gozdnega lastništva je pomembna, saj so lastniki gozdov pomemben dejavnik v BSC. V območju Kozjanskega regionalnega parka je registriranih več kot 8.000 lastnikov gozdov s povprečnim deležem 1,5 ha.

Table 1    Forest ownership in Kozjansko Regional Park

Forest holding size

Share of owners

Share of forest area

1 – 5 ha

95 %

60 %

5 – 10 ha

4 %

20 %

>10 ha

1 %

20 %

Intenzivnost gospodarjenja

V Kozjanskem regionalnem parku prevladujejo gozdovi s srednjo intenzivnostjo gospodarjenja (43%). Sledijo jim gozdovi z veliko intenzivnostjo gospodarjenja (38%), 10% sestavljajo gozdovi z veliko intenzivnostjo gospodarjenja, 9% pa gozdovi z majhno intenzivnostjo gospodarjenja. Le 3% gozdov je brez načrtovanih ukrepov.

Forest management intensity

% surface

Without planned measures

0,29

Small intensity

8,60

Medium intensity

43,19

Great intensity

37,70

Very great intensity

10,21

Total

100,00

Wood biomass potential from forest

 

Available amount in m3

Reduction from possible felling

Possible felling

574.626,99

100 %

Wood biomass

252.835,88

44 %

Available wood biomass

229.850,80

40 %

Economical available wood biomass

201.119,45

35 %

Available wood biomass in practice

137.910,48

24 %

Air Jordan IV 4 Retro Snake Skin